Preloader Close

Všeobecné obchodní podmínky

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI, z.s.
Odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou IČ: 865 94 401 


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro veškeré služby poskytované Českou společností stavebních koordinátorů ČSSI
(dále jen "ČSSK") a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi tímto subjektem a jeho klienty.

2. Objednávky a Rezervace

2.1. Objednávky na služby ČSSK lze provádět telefonicky, osobně nebo elektronicky prostřednictvím webového formuláře.

2.2. Klient je povinen uvést všechny potřebné informace pro provedení služby včetně informací o své osobě.

2.3. Rezervace služeb jsou závazné. Pokud klient plánuje zrušit nebo změnit rezervaci, ČSSK si vyhrazuje právo sankce, pokud tato služba bude zcela zrušena.

2.4. Sankce za zrušení odborné zkoušky nebo semináře 7 dní před termínem 50% z ceny zkoušky

2.5. Sankce za zrušení odborné zkoušky nebo semináře 4 dny před termínem 70% z ceny zkoušky

2.5. Sankce za zrušení odborné zkoušky nebo semináře 2 dny před termínem 100% z ceny zkoušky

3. Ceny a Platební Podmínky

3.1. Ceny za jednotlivé služby jsou uvedeny na webových stránkách ČSSK a mohou být upřesněny i na místě.

3.2. Platba za provedené služby je splatná ihned před započetím zkoušky, nebo odborného semináře. ČSSK přijímá platby v hotovosti nebo platebními kartami.

3.3. Platba je splatná nejpozději 7 dní před konáním zkoušky. Cenu za provedení zkoušky (základní nebo opakované, popřípadě opravné) a to prokazatelně tím, že k vlastní žádosti přiložíte " Potvrzení o zaplacení", ze kterého bude možné platbu ve prospěch účtu ČSSK u ČS a.s. číslo 17054339 / 0800 a termín její úhrady přesně identifikovat.

4. Záruka na odbornost školení

4.1. ČSSK poskytuje odbornou záruku na provedené školení a semináře podle platných právních předpisů.

5. Odpovědnost ČSSK

5.1. ČSSK se zavazuje k profesionálnímu provedení všech zkoušek a školení.

6. Ochrana Osobních Údajů

6.1. ČSSK zpracovává osobní údaje klientů v souladu se zákony platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

7. Změny Obchodních Podmínek

7.1. ČSSK si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, a to v souladu s platnými zákony.

9.Rozhodčí řízení

9.1. Případné spory mezi klientem a společností, budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy a rozhodčím řízením, pokud se strany nedohodnou jinak.

10. Konečná Ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky tvoří platnou smlouvu mezi klientem a ČSSK a vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách ČSSK.

V Praze dne 10.12.2023

Go To Top