Preloader Close
Okruhy a legislativa

Okruhy a legislativa

K úspěšnému vykonání odborné zkoušky pro udělení Osvědčení o odborné způsobilosti je použadována znalost následujícího:

Přehled zásadních a obecně platných právních předpisů, ze kterých jsou především a proporcionálně stanovovány otázky do písemné části zkoušky (testu) odborné způsobilosti koordinátora:

Legislativa

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora podle § 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.:

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

Základní znalost právních a technických předpisů v oblasti výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora,

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,

Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Znalost základních nástrojů komunikace.

Zkušební okruhy pro ústní část zkoušky odborné způsobilosti koordinátora:
tématické okruhy k prověření znalostí dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.
povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP
povinnosti zaměstnavatele na úseku předcházení ohrožení života a zdraví při práci a prevenci rizik
práva a povinnosti zaměstnance
účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
povinnosti stavebníka při přípravě a provádění staveb
povinnosti odborného vedení stavby při přípravě a provádění staveb
povinnosti koordinátora při přípravě a provádění staveb
rozsah a obsah projektové dokumentace stavby a plánu BOZP
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku
určení koordinátora BOZP na staveništi
náležitosti oznámení o zahájení prací
zpracování plánu BOZP

Go To Top