Preloader Close

Kodex koordinátora BOZP

Kvalita

Koordinátor provádí vysoce profesionální koordinaci bezpečné práce na staveništi v přípravné i realizační fázi výstavby. Pomáhá tím zadavateli stavby (stavebníkovi) a dalším účastníkům výstavby, zejména projektantovi a zhotoviteli stavby navrhovat a bezproblémově stavět bezpečné stavby a tyto stavby dokončit a uvést do provozu. Pro přípravu a průběh výstavby vykonává rovněž poradenskou a expertní činnost.

Rychlost

Koordinátor využívá svého postavení a zákonem daných pravomocí k tomu, aby v zájmu zadavatele stavby (stavebníka) odstranil a minimalizoval rizika na staveništi již ve fázi projektové přípravy stavby, při zahájení stavby, v jejím průběhu, dokončení a předání do užívání v požadovaném termínu.

Honorář

Koordinátor vyžaduje za svou práci odpovídající honorář, který zohledňuje složitost koordinace bezpečné práce na posuzovaných stavbách. Při stanovení honoráře vychází z toho, že jeho činnost je komplexní, tj. kvalifikovaná, případně vysoce kvalifikovaná.

Střet zájmů

Koordinátor se vyvaruje střetu zájmů. Nebude posuzovat projekty a stavby, na kterých je sám jakkoliv zainteresován a nebude pracovat za úplatu od jím koordinovaného zhotovitele stavby. Odpovědnost za svoji práci a činnost bude vždy prokazatelně vztahovat vůči zadavateli stavby (stavebníkovi). Je nestranný vůči všem zhotovitelům stavby.

Nezávislost

Koordinátor pracuje nezávisle. Do projektové dokumentace a zvolených konstrukčních řešení a technologických principů nezasahuje, jeho přínos spočívá v navrhování organizačních a technických řešení odstraňujících a minimalizujících rizika vznikající při stavební činnosti probíhající současně nebo následně. V případě rozporů mezi dotčenými subjekty s nimi jedná s cílem rozpory odstranit.

Odpovědnost

Koordinátor odpovídá za řádné a úplné provedení koordinace bezpečné práce na staveništi, v jejímž rámci vyhotovuje, předkládá a projednává dokumenty a Plán BOZP při práci na staveništi. Koordinátor nepřebírá odpovědnost za architektonické, konstrukční a technické řešení stavby ani neplní úkoly osob odborně způsobilých v prevenci rizik, které jsou jim uloženy zákonnými a prováděcími předpisy.

Etika

Koordinátor se vědomě nedopustí neetického jednání, zejména vyžaduje, aby projektová dokumentace, technologické postupy, doklady a materiály, s nimiž bude pracovat, byly úplné, byly zpracovány odpovědnými osobami a dostatečně projednány a nevykazovaly rozpory s bezpečnostními předpisy a s obecnými technickými požadavky na výstavbu.

Péče o dobrou pověst

Koordinátor bude svým jednáním, vystupováním a způsobem práce napomáhat tomu, aby si činnost koordinátora získala a udržela celospolečenskou autoritu a dobrou pověst. Sleduje vývoj své profese a oboru, doplňuje své vědomosti a zvyšuje svou kvalifikaci.

Respekt

Koordinátor hájí veřejný zájem, jakož i zájmy zadavatele stavby (stavebníka), zároveň však respektuje oprávněné požadavky ostatních subjektů dotčených výstavbou.

Kolegialita

Koordinátor se chová kolegiálně k ostatním koordinátorům, pomáhá jim a vyměňuje si s nimi aktuální bezpečnostní, organizační a technické informace o své činnosti. Nepřevezme rozpracovanou zakázku bez vědomí původního zpracovatele, neprovádí neobjektivní kritiku, ovlivňování ve svůj prospěch apod.

Go To Top