Preloader Close

Stanovy České společnosti stavebních koordinátorů

Stanovy Českého svazu stavebních inženýrů

Článek 1 - Základní ustanovení

 1. Český svaz stavebních inženýrů (dále jen „ČSSI“) je tvůrčí, svobodné, stavovské a výběrové sdružení stavebních inženýrů a vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v České republice.

2. ČSSI sdružuje své členy na základě dobrovolnosti a je spolkem dle §214 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

ČSSI je přímým pokračovatelem ČSSI založeného v r. 1968, jehož zastavení činnosti v r. 1978 a následná likvidace neproběhly v souladu s tehdejším zněním stanov ČSSI. Je rovněž pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v Království Českém, založeného v r. 1866, a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r. 1951.

Článek 2 – Účel spolku

1. Usiluje o maximální využití duševního potenciálu vysokoškolsky vzdělaných odborníků stavebních a příbuzných oborů pro rozvoj stavebnictví, zastupuje a obhajuje morální a odborné zájmy svých členů.

2. Shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje vědecké poznání a zkušenosti naší i zahraniční odborné praxe.

3. Propaguje naše stavebnictví v zahraničí.

4. Spolupracuje při tvorbě legislativních nástrojů pro oblast stavebnictví, pomáhá při přípravě kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti působnosti stavebního inženýra.

5. Spolupracuje při normotvorné činnosti při přechodu na normy evropské a mezinárodní.

6. Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace.

7. Poskytuje odborné informace a konzultace, vydává teoretické a praktické pomůcky v různých oborech výstavby.

8.  Spolupracuje s vědeckými a výzkumnými ústavy.

9.  Dbá o důslednou ochranu přírody a krajiny – systematicky posuzuje a vyhodnocuje důsledky záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví, usiluje o snižování negativního působení a vlivů výstavby na životní prostředí.

10. Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, členy ČSSI připravuje k autorizačním zkouškám.

11. Spolupracuje s partnerskými stavovskými, podnikatelskými a odbornými organizacemi ve stavebnictví.

12. Podporuje společenské a kulturní styky mezi stavebními inženýry.

13. Udržuje kontakty se stavovskými zahraničními organizacemi stejného zaměření.

14. Poskytuje odbornou, expertizní a poradenskou pomoc orgánům státu a samosprávy a podnikatelské sféře.

Cíle a poslání uskutečňuje ČSSI zejména těmito formami:

pořádáním odborných konferencí a vzdělávacích akcí, konzultací, exkurzí, přednášek, seminářů a odborných zájezdů,

účastí na činnosti partnerských zahraničních technických organizací a na jejich akcích,

spoluprací při přípravě a schvalování významných prognóz, koncepcí, soutěží a realizací stavebních děl,

vědeckovýzkumnou činností,

vykonáváním honorované expertizní a jiné posudkové činnosti,

vydáváním časopisů, odborných publikací a poskytováním informací,

vysíláním svých členů do odborných komisí,

podporou studentů vysokých škol,

prezentací ČSSI ve sdělovacích prostředcích.

Článek 3 - Členství v ČSSI

Členství v ČSSI je řádné, přidružené, kolektivní a čestné.

A)  Řádné členství

Řádnými členy ČSSI se mohou stát fyzické osoby.

Řádným členem ČSSI se může stát absolvent vysoké školy s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Řádný člen ČSSI může být členem pobočného spolku ČSSI dle vlastního rozhodnutí.

Řádným členem Odborné společnosti ČSSI se může stát technik.

B)  Přidružené členství

Řádný člen jednoho pobočného spolku ČSSI může být současně i přidruženým členem jiného pobočného spolku ČSSI.

C)  Kolektivní členství

Kolektivním členem pobočného spolku ČSSI se může stát právnická osoba.

D)  Čestným členem ČSSI může být orgány ČSSI navržen a schválen vynikající odborník nebo osoba, která se obzvlášť zasloužila o ČSSI nebo o rozvoj oboru. Návrhy na čestné členy schvaluje Prezidium ČSSI na vlastní návrh a na návrh pobočného spolku ČSSI.

Seznam čestných členů ČSSI vede Kancelář ČSSI.

E)  Student vysoké školy stavebního zaměření se může zúčastnit práce ČSSI jako čekatel.

Přijímání členů a jejich uvolňování:

Za člena ČSSI přijímá žadatele výbor Oblastní pobočky ČSSI nebo výbor Odborné společnosti ČSSI. Členství zaniká:

písemným oznámením člena,

ukončením členství na základě rozhodnutí členské schůze Oblastní pobočky ČSSI nebo členské schůze Odborné společnosti ČSSI z důvodů porušování stanov, řádů a předpisů ČSSI, jakož i z důvodu nezaplacení členských příspěvků, úmrtím člena.

3.   Členská práva:

Každý člen má právo se zúčastnit členských schůzí, jednat na nich a vznášet návrhy.

Každý člen má právo účastnit se všech svazových akcí, vyjma akcí delegovaných. Každý člen má právo odvolat se k Prezidiu ČSSI proti rozhodnutí orgánů pobočných spolků ČSSI. Každý člen, jemuž bylo ukončeno členství má dále právo navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jeho vyloučení. 

Každý člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jiného rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku.

A)  Řádný člen

Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů ČSSI a jako delegát na Sjezd ČSSI.

B)  Přidružený člen

Přidružený člen má právo volit a být volen do orgánů pobočných spolků ČSSI.

C) Kolektivní člen

Kolektivní člen má svá práva určena stanovami jednotlivých pobočných spolků ČSSI.

4.   Členské povinnosti:

Každý člen je povinen:

dodržovat stanovy, řády a předpisy ČSSI,

zaplatit včas zápisné a členské příspěvky; toto ustanovení se však netýká členů čestných a čekatelů,

aktivně pomáhat při plnění cílů a poslání ČSSI.

Článek 4 - Organizační struktura ČSSI

Samostatnými právními subjekty Českého svazu stavebních inženýrů, a tedy pobočnými spolky ve smyslu § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou:

Oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů

(dále jen „pobočky“ nebo i „pobočné spolky“),

Odborné společnosti Českého svazu stavebních inženýrů

(dále jen „společnosti“ nebo i „pobočné spolky“).

2. Nejvyšším orgánem ČSSI je republikový Sjezd ČSSI.

Volenými orgány ČSSI jsou:

Sjezd ČSSI,

Prezidium ČSSI,

prezident a volení členové exekutivy ČSSI,

revizní komise ČSSI,

výbor Oblastní pobočky ČSSI,

výbor Odborné společnosti ČSSI,

revizní komise Oblastní pobočky ČSSI,

revizní komise Odborné společnosti ČSSI.

Volené orgány působí po dobu volebního období mezi řádnými sjezdy ČSSI a mezi posledními členskými schůzemi Oblastních poboček ČSSI a Odborných společností ČSSI ve volebním období.

4. Statutárními orgány ČSSI jsou prezident, případně prezidentem pověřený člen Exekutivy ČSSI. Statutárními orgány Oblastní pobočky jsou předseda Oblastní pobočky ČSSI a místopředseda Oblastní pobočky ČSSI. Statutárními orgány Odborné společnosti jsou předseda Odborné společnosti ČSSI a místopředseda Odborné společnosti ČSSI.

Článek 5 - Sjezd ČSSI

1. Sjezd ČSSI (dále jen „Sjezd“) je nejvyšším orgánem ČSSI. Sjezd může být řádný, volební či mimořádný.

2. Sjezd svolává Prezidium ČSSI, a to nejméně 1 x do roka.

3. Prezidium ČSSI svolává volební Sjezd, a to nejméně 1 x za tři roky.

4. Sjezd tvoří delegáti zvolení na členských schůzích poboček a společností. Počet delegátů z jednotlivých poboček a společností se řídí poměrným zastoupením podle klíče stanoveného Prezidiem ČSSI.

Sjezd projednává a schvaluje:

činnost Prezidia ČSSI,

zprávu o hospodaření ČSSI,

zprávu revizní komise ČSSI,

program ČSSI,

stanovy ČSSI a jejich změny,

o    výši a termín úhrady členských příspěvků řádných členů ČSSI.

Sjezd volí tajným hlasováním prezidenta a členy exekutivy ČSSI a Revizní komise ČSSI na tři roky. Sjezd může zrušit nebo změnit rozhodnutí Prezidia ČSSI a usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování.

Mimořádný Sjezd lze svolat na základě žádosti minimálně 2/3 Oblastních poboček ČSSI a Odborných společností ČSSI nebo na základě většinového rozhodnutí Prezidia ČSSI.

Prezident svolá zasedání Sjezdu ČSSI z podnětu revizní komise ČSSI nebo alespoň třetiny členů.

Článek 6 - Prezidium ČSSI

1. Prezidium ČSSI je výkonným orgánem ČSSI mezi Sjezdy. Je představitelem ČSSI vůči státním a hospodářským orgánům, organizacím, občanům i zahraničí.

2. Prezidium ČSSI tvoří prezident, volení členové exekutivy, pastprezident a dále předsedové Oblastních poboček ČSSI a předsedové Odborných společností ČSSI. Zasedání Prezidia ČSSI se může za pobočku nebo společnost zúčastnit v zastoupení předsedy statutární zástupce pobočky nebo společnosti. Statutární zástupce pobočky nebo společnosti má v Prezidiu jeden hlas, statutární zástupce pobočky nebo společnosti s více jak 300 členy má v Prezidiu jeden hlas navíc za každých započatých dalších 300 řádných členů.

3. Prezidium ČSSI zasedá nejméně čtyřikrát ročně a ze své činnosti se zodpovídá Sjezdu ČSSI.

4. Prezidium ČSSI rozhoduje o rozdělení dalších funkcí v Prezidiu ČSSI.

5. Prezidium ČSSI projednává a schvaluje vnitřní organizační, volební, jednací, hospodářské a disciplinární řády ČSSI a rozhoduje o dalších věcech, pokud nepatří do pravomoci Sjezdu. Jednání Prezidia se řídí jednacím řádem v rámci platných právních předpisů.

6. Prezidium ČSSI ustavuje a metodicky řídí ústřední zájmové skupiny a odborné komise ČSSI, které jsou pomocnými orgány ČSSI a působí v rámci právní subjektivity ČSSI.

Operativní činnost Prezidia ČSSI, Exekutivy ČSSI a Revizní komise ČSSI zajišťuje Kancelář ČSSI.

Článek 7 - Prezident ČSSI

1. Prezident ČSSI je statutárním orgánem ČSSI a zastupuje ČSSI navenek.

Prezident ČSSI svolává a řídí zasedání Prezidia ČSSI, Exekutivy ČSSI a podepisuje základní dokumenty ČSSI. V době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje pověřený viceprezident ČSSI.

Při ukončení mandátu prezidenta ČSSI v průběhu volebního období se stává prezidentem ČSSI jeden z viceprezidentů na základě rozhodnutí Prezidia ČSSI.

Prezident ČSSI nemůže kandidovat na tuto funkci více než dvě období po sobě jdoucí.

Odstupující prezident – aktuální pastprezident – je během mandátu nového prezidenta pro příští nejvýše 2 volební období členem Prezidia a Exekutivy ČSSI s právem hlasování. Tuto funkci má pastprezident právo na Sjezdu ČSSI odmítnout.

Článek 8 - Revizní komise ČSSI

Revizní komise plní kontrolní a revizní funkci ČSSI. Za svou činnost odpovídá Sjezdu ČSSI.

2. Členové revizní komise ČSSI jsou voleni z nominovaných předsedů revizních komisí pobočných spolků ČSSI.

3. Členy revizní komise nemohou být členové Prezidia ČSSI.

4. Činnost revizní komise se řídí organizačním a jednacím řádem, které stanoví její úkoly.

Revizní komise kontroluje především dodržování stanov ČSSI, plnění usnesení orgánů ČSSI a hospodaření s majetkem ČSSI. Členové revizní komise se mohou zúčastnit všech schůzí orgánů ČSSI. Revizní komise ČSSI řídí metodicky revizní komise Oblastních poboček ČSSI a Odborných společností ČSSI.

Článek 9 - Exekutiva ČSSI

1. Exekutiva ČSSI řídí operativní činnost ČSSI.

2. Exekutivu ČSSI s právem hlasu tvoří prezident, volení členové exekutivy a pastprezident ČSSI.

Činnost Exekutivy se řídí jednacím řádem a platnými právními předpisy o hospodářské činnosti.

Členové exekutivy s právem hlasu si na své ustavující schůzi ze svého středu zvolí viceprezidenty.

Exekutiva ČSSI si může ke své činnosti přizvat další odborníky.

Článek 10 - Oblastní pobočka ČSSI

1. Oblastní pobočka ČSSI vzniká rozhodnutím zakládajících členů. Ke zřízení pobočky je nutný souhlas Prezidia ČSSI a min. počet 20 zakládajících členů ČSSI. Oblastní pobočka ČSSI je oprávněna dle potřeby ustavovat Místní pobočky ČSSI, které jsou součástí Oblastní pobočky a mají v ní své zastoupení.

2. Pobočka pro zajištění svého poslání a programu může vytvářet zájmové skupiny a pracovní komise.

3. Nejvyšším orgánem pobočky je členská schůze, která:

o    volí tajným nebo veřejným hlasováním členy a náhradníky výboru pobočky, revizní komisi a před Sjezdem delegáty na Sjezd ČSSI,

o    stanoví, projednává a schvaluje plány (programy) činnosti, rozpočet, zprávy o činnosti a hospodaření pobočky, zprávy revizní komise,

o    potvrzuje přijetí nových členů ČSSI a zánik členství.

4. Výbor pobočky ČSSI:

o    je výkonným a řídícím orgánem mezi členskými schůzemi pobočky,

o    svolává zpravidla jednou za rok členskou schůzi a připravuje podklady pro jednání, podává zprávu o činnosti a hospodaření, návrhy plánu (programu) činnosti, návrhy na zřízení zájmových skupin a komisí, návrhy na přijetí nových členů a návrhy na ukončení členství,

o    předkládá členské schůzi plány (programy) činnosti, rozpočty, výkazy o hospodaření,

o    rozvíjí odbornou činnost v oblasti vzdělávání,

o    odpovídá za svou činnost členské schůzi pobočky,

o    přijímá nové členy, vede členskou evidenci,

o    výbor pobočky je volen na tři roky na poslední členské schůzi před Sjezdem ČSSI,

o    po svém zvolení si výbor pobočky na své ustavující schůzi zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a rozdělí si další funkce,

o    výbor pobočky může být doplněn a pozměněn kooptací řádného člena maximálně do výše 30 % původního počtu členů výboru ve funkčním období; změny musí být dodatečně schváleny členskou schůzí.

5. Předsednictvo pobočky ČSSI:

Výbor pobočky může zřídit předsednictvo pobočky vlastním rozhodnutím dle podmínek ve svém regionu a stanovit podmínky jeho činnosti v rámci pobočky.

6. Revizní komise:

o    je kontrolním a revizním orgánem pobočky,

o    odpovídá za svou práci členské schůzi pobočky,

o    projednává činnost zástupce pobočky v obchodní společnosti.

7. Na základě rozhodnutí členské schůze mohou Oblastní pobočky ČSSI fúzovat. Před konáním členské schůze má statutární orgán pobočky povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažované fúzi a vyžádat si stanovisko Prezidia ČSSI. V případě fúze přecházejí pohledávky a závazky na nově vzniklou Oblastní pobočku ČSSI.

8. Na základě rozhodnutí členské schůze může Oblastní pobočka ČSSI zaniknout. Před konáním členské schůze má statutární orgán pobočky povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažovaném zániku. V případě zániku se provede majetkové vypořádání a likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Do doby ukončení majetkového vypořádání a likvidace jedná za pobočku statutární orgán pobočky.

Článek 11 - Odborné společnosti ČSSI

1. Odborná společnost ČSSI vzniká rozhodnutím zakládajících členů. Ke zřízení společnosti je nutný souhlas Prezidia ČSSI a minimální počet 20 řádných členů ČSSI, které spojuje společný odborný zájem.

2. Vnitřní organizační struktura je obdobná jako u Oblastních poboček ČSSI. Zabezpečování odborných zájmů je záležitostí každé Odborné společnosti ČSSI.

3. Na práci společnosti se mohou podílet i členové, kteří nesplňují podmínku inženýrského vzdělání.

4. Činnost nejvyššího orgánu společnosti – členské schůze, a dále výboru společnosti a revizní komise je totožná jako u Oblastní pobočky ČSSI (čl. 10 odst. 2 až 6 stanov).

Na základě rozhodnutí členské schůze mohou Odborné společnosti ČSSI fúzovat. Před konáním členské schůze má statutární orgán společnosti povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažované fúzi a vyžádat si stanovisko Prezidia ČSSI. V případě fúze přecházejí pohledávky a závazky na nově vzniklou Odbornou společnost ČSSI.

Na základě rozhodnutí členské schůze může Odborná společnost ČSSI zaniknout. Před konáním členské schůze má statutární orgán společnosti povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažovaném zániku. V případě zániku se provede majetkové vypořádání a likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Do doby ukončení majetkového vypořádání a likvidace jedná za společnost statutární orgán společnosti.

Článek 12 - Hospodaření ČSSI

1. Všechny právnické osoby ČSSI (ČSSI, pobočné spolky ČSSI) hospodaří samostatně, vedou předepsané účetnictví a uzavírají hospodaření v souladu s příslušnými právními předpisy ČR.

2. Majetek (hmotné a finanční prostředky ČSSI) slouží k hospodářskému a společenskému zabezpečení činnosti a úkolů ČSSI a jeho pobočných spolků.

3. Majetek ČSSI tvoří: vlastní majetek a jeho výnosy, podíl z členských příspěvků, dotace, subvence a dary, výnosy z propagační, publikační a odborné činnosti pro členy ČSSI a ČKAIT, smluvní partnery ČSSI a pro odbornou veřejnost, výnosy z vlastní činnosti a výnosy z hospodářské činnosti obchodních společností, na jejichž činnosti se právnické osoby ČSSI podílejí.

4. Hospodářská činnost se řídí Hospodářským řádem, který schvaluje Prezidium ČSSI. Výsledky hospodaření podléhají kontrole revizních komisí a schválení Prezidiem ČSSI, resp. členských schůzí pobočných spolků.

5. ČSSI se ve svém hospodaření řídí rozpočtem. Rozpočet na období kalendářního roku schvaluje, případně upravuje Prezidium ČSSI na návrh Exekutivy ČSSI.

6. Výši členských příspěvků stanoví Sjezd ČSSI jednotně pro všechny řádné členy. Řádný člen uhradí příspěvek pobočnému spolku, u nějž je registrován.

7. Pobočné spolky poskytují z vybraných členských příspěvků řádných členů částku na činnost Prezidia ČSSI stanovenou rozhodnutím Sjezdu ČSSI a mají pravomoc, při současném zachování tohoto odvodu, příspěvek řádného člena snížit nebo zvýšit. Prezidium ČSSI může z kladného výsledku hospodaření v běžném kalendářním roce poskytnout příspěvky na činnost pobočným spolkům na základě vyhodnocení jejich odborné aktivity.

8. Výši příspěvku přidruženého člena stanoví pobočné spolky na členské schůzi. Celý příspěvek přidruženého člena slouží pro jejich činnost.

9. Výše příspěvků kolektivních členů je stanovena smluvně na základě jednání o přijetí mezi Prezidiem ČSSI, pobočným spolkem a přistupujícím kolektivním členem.

10.  innost ve volených funkcích ČSSI je dobrovolná a nehonorovaná. Volení funkcionáři mají nárok na náhradu času a úhradu přímých výdajů, spojených s výkonem funkce.

11. Všechny právnické osoby ČSSI jsou povinny poskytnout veškeré doklady příslušným revizním komisím ČSSI. V případě, že hospodaření pobočného spolku vykazuje dlouhodobou ztrátu, je Prezidium ČSSI oprávněno rozhodnout o příslušných opatřeních. Statutární zástupci pobočných spolků jsou odpovědni za hospodaření obdobně jako statutární zástupci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě zániku ČSSI bude provedeno majetkové vypořádání a likvidace, o jejichž způsobu rozhodne Sjezd ČSSI, nebo bude postupováno podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

1. Sídlem Českého svazu stavebních inženýrů a jeho kanceláře je Praha, Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2. Prezident ČSSI může zřídit pro výkon své funkce sekretariát v místě svého působení.

2. ČSSI používá razítko s označením Český svaz stavebních inženýrů a schválené logo ČSSI.

3. Jménem ČSSI jsou oprávněni jednat prezident nebo viceprezidenti samostatně v rámci svých kompetencí, jménem pobočky nebo společnosti předseda nebo místopředseda samostatně.

4. Pravomoc a věcnou příslušnost k rozhodnutí o odvolání člena ČSSI a v členských záležitostech má členská schůze pobočky a členská schůze společnosti a k rozhodnutím pobočky nebo společnosti Prezidium ČSSI.

5. O zániku ČSSI rozhoduje Sjezd dvoutřetinovou většinou zvolených delegátů.

Tyto stanovy ČSSI nabyly účinnosti dnem 30.04.2022, kdy byly schváleny Sjezdem ČSSI. Podle přechodného ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012Sb. se sdružení založená na základě zákona č. 83/1990 Sb. považují ke dni 1.1.2014 za spolky. Stanovy byly zpracovány zejména na základě ustanovení § 214 - §302 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

Praha, 30. 04. 2022

Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - prezident ČSSI


Go To Top