Preloader Close
Plán BOZP

Plán BOZP

Prosím dodržujte doporučený obsah Plánu BOZP dle přílohy č. 6 NV591/2006

Prosím dodržujte doporučený obsah Plánu BOZP. V případě, že bude v plánu chybět některá z položek, zkušební komisař Vám Plán BOZP vrátí k dopracování!!

Dodržujte požadovaný termín pro zaslání vašeho Plánu BOZP elektronicky (14 dní před termínem zkoušky). Po tomto termínu nebude Plán BOZP akceptován, a vy si budete muset přehlásit termín zkoušky. (Zvolte dřívější termín semináře, než je termín zkoušky - cca 1 měsíc dopředu).

Požadovaný obsah plánu BOZP ke zkoušce koordinátora BOZP:

Obsah plánu BOZP – základní osnova podle přílohy č. 6 k NV č. 591/2006 Sb. ve znění zákona č. 88/2016 Sb.:

Změnový list - Vyjádření souhlasu zhotovitelů stavby s Plánem BOZP na staveništi

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

Údaje o stavbě

Identifikační údaje stavby (druh stavby, název stavby, místo stavby, katastrální území, okres, kraj, charakter stavby, účel užívání stavby, předpokládaný termín realizace stavby – zahájení a dokončení díla, členění realizace stavby na etapy dle PD).
Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.
Dotčené objekty se zvýšeným pohybem osob v přímém okolí stavby.
Dotčené veřejné komunikace pro provoz vozidel.
Dotčené veřejné komunikace pro pohyb pěších osob a cyklistů.
Dotčené trasy kolejové (lanové) dopravy.

Provádění zemních prací v blízkosti jiných objektů (občanské objekty, průmyslové objekty, stožáry el. vedení, stožáry osvětlení, dopravní signalizace, dopravní značky, billboardy, telefonní budky, přístřešky MHD, památníky, stromy, a jiné)

Dotčená ochranná pásma sítí technického vybavení – nadzemní + podzemní

Geografické, vegetační a klimatické podmínky

1. Údaje pro vyplnění oznámení o zahájení prací

2. Důvody pro zpracování plánu

Odkazy na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

IV. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

B. Situační výkres stavby – příloha č. 1
C. Náležitosti požadavků na obsah plánu

Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách pro jejich provádění z hlediska BOZP na staveništi

Postupy na staveništi
Postupy pro zajištění staveniště
Technické prostředky k zajištění staveniště
Zajištění staveniště (oplocení, osvětlení, vstupy, vjezdy, přechody přejezdy výkopů)
Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození
Ochranná pásma podzemních vedení sítí technického vybavení
Ochranná pásma nadzemních vedení elektrizační soustavy
Řešení opatření při nebezpečí výbuchu, požáru, komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení.
Posouzení vnějších vlivů na stavbu.
Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště.
Postupy pro zemní práce.
Technické zajištění provádění zemních prací.
Postupy k zajištění bezpečnosti práce při provádění zemních prací.
Zajištění osob proti pádu z výšky nebo do hloubky.
Zajištění fyzických osob proti pádu do výkopu.
Stanovení způsobu bezpečného sestupu a výstupu z výkopu.
Zajištění fyzických osob při práci nad vodou nebo v její těsné blízkosti způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, postupy pro zednické práce.
Postupy pro montážní práce.
Postupy pro bourací práce řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí.
Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce.
Postupy pro dopravu a skladování materiálu a použití strojů.
Technické a organizační zajištění dopravy na staveništi.
Manipulace s materiálem.
Skladování materiálu
Použití strojů
Postupy při prolínání a souběhu jednotlivých prací
Koordinační opatření
Trvalý zákaz souběžné realizace činností

Schematické znázornění časového trvání, posloupnosti nebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření BOZP na staveništi – příloha č. 3

Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem.

Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací.

Postupy pro práce a činnosti spojené s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření, výbušnin a s výskytem azbestu.

Zednické práce

Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností, postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů.

Definice pojmů a zkratek

Přílohy

Příloha č. 1:Výkres situace stavby.
Příloha č. 2:Seznam právních a ostatních předpisů v platném znění,vztahujících se k  BOZP na staveništi.
Příloha č. 3 Schematické znázornění časového trvání, posloupnosti nebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření BOZP na staveništi.
Příloha č. 4 Fotografie, jako možný vzor. V konkrétním plánu BOZP se použijí pouze ty body základní osnovy, které popisují práce a činnosti, které se na stavbě budou provádět.

Vždy uvádíme všechny body osnovy, i když se na konkrétní stavbě práce nevyskytuje. V tom případě u předmětného bodu uvedeme, že se na stavbě neprovádí, ale bod v těle plánu zůstává. To z toho důvodu, aby bylo zřejmé v případě inspekce, kontroly, apod., že zpracovatel na tento bod nezapomněl.

Go To Top