Preloader Close
Zkoušky koordinátora BOZP - organizační informace

Zkoušky koordinátora BOZP - organizační informace

Zkoušky koordinátora BOZP - organizační informace

Doklady povinně přikládané k žádosti:
Doklady o dosaženém vzdělání (ověřená fotokopie nebo originál ověřený při podání žádosti)
Doklady o vykonané odborné praxi
Popis dosavadní odborné činnosti (profesní životopis)
Potvrzení odborné činnosti (funkce) a odborné praxe (stavby)
Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům (čestné prohlášení)

Po obdržení podepsané a řádně vyplněné žádosti a doložení povinných příloh budete vyzván(a) ke složení zkoušky odborné způsobilosti koordinátora.

Upozornění!
Úspěšným absolvováním zkoušky se nestáváte automaticky členy České společnosti stavebních koordinátorů. Pokud budete mít zájem o členství, je potřeba vyplnit přihlášku a zaplatit zápisné + členský příspěvek. Podrobné informace jak se stát členem ČSSK, naleznete zde

 Informace ze Zkušebního řádu a Pokyny k vyplnění žádosti o udělení Osvědčení odborné způsobilosti koordinátora BOZP při práci na staveništi

Před podáním Žádosti o provedení zkoušky k udělení Osvědčení odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se seznamte s textem zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a podrobně si přečtěte tyto Informace a Pokyny. Ušetříte čas svůj i čas pracovníků ČSSK, kteří se budou Vaší žádostí zabývat.

Žádost se podává na předepsaném formuláři osobně nebo doporučenou poštou kanceláři ČSSK, Sokolská 15, 120 00 Praha 2, 4. patro. Nesprávně nebo neúplně vyplněná žádost může být vrácena uchazeči k opravě nebo doplnění. Žádost o udělení odborné způsobilosti podává uchazeč ČSSK písemně na tiskopisu,který musí být vyplněn čitelně a úplně, a který obsahuje tyto údaje:Žádost o udělení odborné způsobilosti je podávána v českém jazyce. Povinnou součástí žádosti jsou dále specifikované doklady.

jméno a příjmení, popř. akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
datum a místo narození či jiný osobní identifikační údaj, státní občanství,
adresu trvalého bydliště s uvedením čísla telefonu, případně faxu a e-mailovou adresu,
kontaktní adresu, liší-li se od trvalého bydliště,
dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru,
soupis a potvrzení vykonané odborné praxe,

Místo adresy a jména firmy můžete uvést jakoukoliv adresu, kterou považujete za vhodnější pro styk ČSSK s Vámi (nutno výrazně označit slovem „Kontakt“ nad slovy „firmy (název)“.

V odstavci vzdělání uvádějte především vzdělání rozhodující pro udělení Osvědčení odborné způsobilosti dle § 10 zák.č. 309/2006 Sb. (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou) a jakékoliv další vzdělání (vyšší odborné, DiS, vysokoškolské – Bc, Mgr., Ing. - ukončené státní závěrečnou zkouškou a diplomem atp.). Další údaje o vzdělání, které považujete za podstatné, uvádějte v dokladech.

V přehledu praxe uveďte jen základní údaje o vaší odborné praxi. Druhem praxe se rozumí vykonávaná činnost tj. funkce, kterou jste vykonávali v oboru bezpečnost práce a v oboru stavebnictví, podrobnější údaje uveďte v přílohách.

Nedílnou součástí žádosti jsou doklady, povinně přikládané k žádosti. Pokud přikládáte k jednotlivým bodům více dokladů, označujte je písmeny (např. 2a, 2b) a přiložte jejich seznam. Pokud není výslovně uvedeno jinak, předpokládá se přiložení originálů nebo ověřených kopií. Ověření může provést při podání kancelář ČSSK. K žádosti o udělení odborné způsobilosti se přikládají tyto doklady:Doklady musí být průkazné, tj. potvrzeny organizací nebo osobou, pod jejímž odborným vedením byla odborná praxe vykonávána. Pokud doklady nejsou v českém nebo ve slovenském jazyce, přiloží se jejich úředně ověřený překlad. Je doporučováno k žádosti přiložit doklad o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům (čestné prohlášení).

kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb. (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou), ověřené úředně nebo kopií pořízenou kanceláří ČSSK,

Zákon č.309/2006

Za potvrzení, požadované v dokladech 5 se považuje potvrzení zaměstnavatele nebo dvou spolupracovníků specifikované v čase, funkci a odborné praxi. V čestném prohlášení o plné způsobilosti prohlašujete, že jste nikdy nebyli pravomocně trestáni a uznáni nezpůsobilými k právním úkonům a toto prohlášení podepíšete. Případný doklad o změně příjmení by měl dokumentovat změnu příjmení, která se váže k předkládaným dokladům.

Před písemným pozváním ke zkoušce odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je nutné uhradit ČSSK nejpozději 7 dní před konáním zkoušky cenu za provedení zkoušky (základní nebo opakované, popřípadě opravné) a to prokazatelně tím, že k vlastní žádosti přiložíte " Potvrzení o zaplacení", ze kterého bude možné platbu ve prospěch účtu ČSSK u ČS a.s. číslo 17054339 / 0800 a termín její úhrady přesně identifikovat. Daňový doklad bude plátci vystaven a zaslán ihned po ověření platby na účtu ČSSK.

Vzhledem k tomu, že se rozmohlo u uchazečů o zkoušku odhlášení v den termínu zkoušky, jsme proto nuceni zavést následující opatření v podobě sankcí za pozdní odhlášení z termínu zkoušky:

7 dní před termínem konání zkoušky sankce ve výši 50% z ceny zkoušky

6 dní až 4 dny před termínem konání zkoušky sankce ve výši 70% z ceny zkoušky

3 dny a méně před termínem konání zkoušky sankce ve výši 100% ceny zkoušky

Tento sankční řád prosím respektujte, a pokud nastanou překážky ve Vaší účasti u zkoušek odborné způsobilosti, prosím zvolte včas náhradní termín konání Vaší zkoušky.

Komise, zkoušky a udělení odborné způsobilosti:

Před zahájením zkoušky komise ověří totožnost žadatele, informuje žadatele o způsobu provádění zkoušky a o jeho právech a povinnostech podle zákona, nařízení vlády a zkušebního řádu.

Zkouška obsahuje písemnou část a ústní část. Výsledky každé z těchto částí se hodnotí zvlášť. Ústní i písemná část zkoušky se koná v českém jazyce bez možnosti účasti tlumočníka.

Písemná část zkoušky je neveřejná, provádí se formou písemného testu (dále jen test), který umožňuje ověřit znalost obecně závazných právních předpisů (zákonů, nařízení vlády a vyhlášek). Test probíhá pod dohledem pověřeného člena komise. Obsah testu je stanoven ze souborů testových otázek zaměřených na ustanovení vybraných platných právních předpisů bezpečnosti práce a stavebního práva proporcionálně a alternativně tak, aby bylo zajištěno, že se uchazeči předem nemohou dozvědět, která alternativa testu jim bude předložena v písemné formě k zodpovězení. Otázky obsažené v souboru testových otázek musí být soustavně aktualizovány podle změn právního řádu. Za tvorbu a aktualizaci testových otázek odpovídá odborný garant. Pro sestavení testu platí tyto zásady : obsah otázek celého testu musí proporcionálně pokrývat podstatnou část požadovaných znalostí zkušebních okruhů ; rozsah testu je 50 otázek a uchazeči mají na zpracování testu stanoven čas 60 minut ; hodnocení odpovědí se provádí bodováním v klasifikační tabulce. Každý uchazeč obdrží otázky a klasifikační tabulku, kterou po vyplnění písmen odpovědí, které považuje za správné, před odevzdáním podepíše a s tabulkou odevzdá i test. Test je vyhodnocen pověřeným členem zkušební komise, přičemž rozhodující je počet správných odpovědí. Při získání alespoň 84% správných odpovědíiacute; je písemná část zkoušky úspěšně ukončena. Při úspěšnosti nižší než 84% správných odpovědí je uchazeči sděleno, že při písemné části zkoušky neuspěl, ale je připuštěn k ústní (odborné) části zkoušky. Pokud uchazeč neuspěje z písemné nebo ústní části zkoušky, opakuje (v náhradním termínu) pouze tu část, ve které neuspěl. Klasifikaci „vyhověl“ lze udělit uchazeči, který uspěl v písemné i ústní části zkoušky.

Předmětem ústní části zkoušky je vždy prověření schopností uchazeče v uplatnění získaných znalostí při praktickém a samostatném výkonu odborných činností koordinátora. Prověření probíhá formou odpovědí na vybrané ústní otázky a formou rozpravy nad odbornou praxí a předloženou předem zadanou odbornou dokumentací – konceptem zpracování vybrané části Plánu BOZP konkrétní stavební akce. Každý člen zkušební komise má právo položit uchazeči několik ústních otázek týkajících se odborné praxe a odborné dokumentace tak, aby byly podrobněji zjištěny předpoklady odborné způsobilosti koordinátora.

Ústní část zkoušky vykonává vždy jen jeden uchazeč.

Uchazeč může nejpozději k termínu konání zkoušky požádat komisi o odklad zkoušky. V žádosti musí uvést důvody, které mu brání ve stanoveném termínu se ke zkoušce dostavit. Komise žádosti o odklad vyhoví, má-li žadatel k odkladu zkoušky zdravotní nebo jiné vážné důvody; náhradní termín zkoušky žadateli oznámí nejméně 5 pracovních dnů předem. Uchazeč, který se ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy ani nepožádá o její odklad, nemá nárok na vykonání zkoušky v náhradním termínu. Pokud jeho zájem na vykonání zkoušky trvá, musí tuto skutečnost zkušební komisi sdělit.

Osvědčení odborné způsobilosti koordinátora udělené na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, může být přezkoumáno akreditovanou organizací. K vlastní zkoušce odborné způsobilosti nebude nikdo pozván dřív, než bude mít kompletní žádost. Proto věnujte vyplnění žádosti a přikládaným dokladům maximální pozornost.

Soubor testových otázek zaměřených na ustanovení vybraných platných právních předpisů bezpečnosti práce a stavebního práva je dostupný k zakoupení u administrátorky , či otázky budou přímo detailně probírány a obdrženy na přípravných seminářích konaných Českou společností stavebních koordinátorů.


Go To Top