Preloader Close
Seminář

Seminář

Semináře ČSSK - organizační informace

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI ve spolupráci s ČSSI, ČKAIT a SMBD Vás srdečně zvou na kreditní vzdělávací program celoživotního vzdělávání Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

Je určen širší stavební veřejnosti, především koordinátorům BOZP . Vzdělávací program je zaměřen na oblast řízení stavebních nebo montážních prací na staveništi zejména v oblasti činnosti koordinátora BOZP. Je určen širší stavební veřejnosti, především členům stavovských komor, svazů a sdružení, autorizovaným osobám, stavbyvedoucím a mistrům a dalším zájemcům, působícím jako účastníci výstavby v činnostech zajišťujících bezpečnost práce ve stavebnictví, ale i jako projektanti, investoři, techničtí dozoři stavebníka a zhotovitelé staveb.

Cílem programu je v teoretické části prohloubit znalostí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších předpisů souvisejících s danou problematikou. Ve druhé (praktické) části si každý uchazeč osobně vypracuje, pomocí připravených pomůcek, část plánu BOZP. Dále se seznámí se s rozdílnostmi mezi obsahem tzv. „minimálních požadavků“ neboli zásad pro zpracování budoucího plánu BOZP pro DSP a plánem BOZP se zaměřením na konkrétní stavbu, vč. stanovení kdy který druh této dokumentace zpracovávat. Program je jako kreditní zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Vzdělávací program je společný pro „novou“ i „opakovanou“ zkoušku.

České společnosti stavebních koordinátorů o absolvování vzdělávacího programu, prokazující, že byl proškolen v základních okruzích pro činnosti koordinátora BOZP tak, aby mohl úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u organizace akreditované MPSV pro provádění zkoušek odborné způsobilosti koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Obsah vzdělávacího programu :    

Základní stavebně odborné znalosti a zkušenosti v oblasti výstavby a stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora.

Základní znalosti a zkušenosti v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora.

Koordinační znalosti a zkušenosti, působnost, povinnosti, instrumenty, práva a pravomoci koordinátora BOZP ve stavebnictví.

Členění (Plán studia) :    

Základní legislativní předpisy upravující bezpečnost práce ve stavebnictví v České republice a v zemích Evropské Unie.

Směrnice Rady č. 92/57/EHS a deklarace Evropského summitu BOZP.

Obsahový výklad ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Zákoník práce, nový stavební zákon (návrhy) a charakteristiky rizik ve stavebnictví v platné české legislativě.

Povinnosti a vazby účastníků výstavby a koordinace bezpečnosti práce – stavebník, projektant, TDs, zhotovitel stavby, zaměstnavatel, koordinátor - vč. výkladu pojmů a názvosloví.

Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy a projektování stavby.

Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby.

Dokument Oznámení o zahájení prací.

Dokument Minimální požadavky na plán BOZP (tzv. „zásady zahrnuté do části „E“ dokumentace pro stavební povolení, Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením stavebních prací a jejich praktické zpracování koordinátorem.

Jmenování, zajištění a odborná způsobilost koordinátora BOZP.

Odpovědnost, práva, povinnosti, pojištění a honorář koordinátora.

Doporučená literatura a software.

Cvičné testy a odborná rozprava – příprava na zkoušku odborné způsobilosti.

Odborný garant:    Petr Slavík, člen výboru ČSSK ČSSI

Organizační informace a podmínky účasti

Vzdělávacího programu se účastní a Osvědčení je vydáváno fyzickým osobám, které cenu programu mohou platit buď osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele - v tomto případě vyplňte v závazné přihlášce nutné údaje pro identifikaci platby a vystavení daňového dokladu.

Cena za seminář je 2 500Kč

Závaznou přihlášku zašlete na zkousky@cssk.cz Vzdělávacího programu se účastní fyzické osoby, které cenu programu mohou platit buď osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele - v obou případech zašlete údaje pro identifikaci platby a vystavení daňového dokladu.

V rámci semináře obdržíte přípravné materiály. V rámci studijních materiálu získáváte vypracovaný soubor 400 otázek z nichž pak bude sestaven písemný test. U ústní části Vám poskytneme seznam otázek a možných podotázek, na které je dobré se podívat a komise se Vás na ně bude ptát.

Platbu poukažte na účet ČSSK, vedený u ČS a.s. Praha 2, č. účtu : 17054339/0800.


Go To Top