Vzdělávací semináře ČSSK

Přípravný akreditovaný vzdělávací program Vzdělávací program je určen především členům České společnosti stavebních koordinátorů, Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaným osobám a dalším zájemcům, působícím jako účastníci výstavby v činnostech zajišťujících bezpečnost práce ve stavebnictví, ale i jako projektanti, investoři a zhotovitelé staveb. Cílem je prohloubení znalostí a seznámení se s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 591 a 592/2006 Sb.) ke konkrétní realizaci institutu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v České republice.