Semináře ČSSK - organizační informace

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI ve spolupráci s ČSSI, ČKAIT a SMBD Vás srdečně zvou na kreditní vzdělávací program celoživotního vzdělávání Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

Vzdělávací program je zaměřen na oblast řízení stavebních nebo montážních prací na staveništi zejména v oblasti činnosti koordinátora BOZP. Je určen širší stavební veřejnosti, především členům stavovských komor, svazů a sdružení, autorizovaným osobám, stavbyvedoucím a mistrům a dalším zájemcům, působícím jako účastníci výstavby v činnostech zajišťujících bezpečnost práce ve stavebnictví, ale i jako projektanti, investoři, techničtí dozoři stavebníka a zhotovitelé staveb.
Cílem programu je v teoretické části prohloubit znalostí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších předpisů souvisejících s danou problematikou. Ve druhé (praktické) části si každý uchazeč osobně vypracuje, pomocí připravených pomůcek, část plánu BOZP. Dále se seznámí se s rozdílnostmi mezi obsahem tzv. „minimálních požadavků“ neboli zásad pro zpracování budoucího plánu BOZP pro DSP a plánem BOZP se zaměřením na konkrétní stavbu, vč. stanovení kdy který druh této dokumentace zpracovávat. Program je jako kreditní zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Vzdělávací program je společný pro „novou“ i „opakovanou“ zkoušku.

 

Absolvent programu získává Osvědčení o absolvování semináře

České společnosti stavebních koordinátorů o absolvování vzdělávacího programu, prokazující, že byl proškolen v základních okruzích pro činnosti koordinátora BOZP tak, aby mohl úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u organizace akreditované MPSV pro provádění zkoušek odborné způsobilosti koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Účastníci budou vybaveni tištěnými podkladovými a studijními materiály, metodickou příručkou pro zpracování plánu BOZP se vzorem (výkresem).
Pro praktickou přípravu jsou pro uchazeče připraveny výukové formuláře pro zpracování vzorového plánu, jednoduchá projektová dokumentace pro stavební povolení (pro ty, kteří si nepřinesou svojí vlastní DSP) a brožury technologických postupů pro některé stavební a montážní práce. V praktické části se lektor věnuje individuálně postupně každému uchazeči při jeho konkrétním zpracovávání plánu BOZP, resp. zásad.

 

Obsah vzdělávacího
programu :
 1. Základní stavebně odborné znalosti a zkušenosti v oblasti výstavby a stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora;
 2. Základní znalosti a zkušenosti v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora;
 3. Koordinační znalosti a zkušenosti, působnost, povinnosti, instrumenty, práva a pravomoci koordinátora BOZP ve stavebnictví;
 4. Praktická realizace zpracování plánu BOZP v jednotlivých krocích a etapách.
Členění
(Plán studia) :
 • Základní legislativní předpisy upravující bezpečnost práce ve stavebnictví v České republice a v zemích Evropské Unie.
 • Směrnice Rady č. 92/57/EHS a deklarace Evropského summitu BOZP.
 • Obsahový výklad ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
 • Zákoník práce, nový stavební zákon (návrhy) a charakteristiky rizik ve stavebnictví v platné české legislativě.
 • Povinnosti a vazby účastníků výstavby a koordinace bezpečnosti práce – stavebník, projektant, TDs, zhotovitel stavby, zaměstnavatel, koordinátor - vč. výkladu pojmů a názvosloví.
 • Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy a projektování stavby.
 • Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby.
 • Dokument Oznámení o zahájení prací.
 • Dokument Minimální požadavky na plán BOZP (tzv. „zásady zahrnuté do části „E“ dokumentace pro stavební povolení, Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením stavebních prací a jejich praktické zpracování koordinátorem.
 • Jmenování, zajištění a odborná způsobilost koordinátora BOZP.
 • Odpovědnost, práva, povinnosti, pojištění a honorář koordinátora.
 • Doporučená literatura a software.
 • Cvičné testy a odborná rozprava – příprava na zkoušku odborné způsobilosti.
Odborný garant: Petr Slavík, člen výboru ČSSK ČSSI

 

Organizační informace a podmínky účasti

 1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku semináře (vložného) zaslete nejpozději 5 pracovních dnů před termínem semináře: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČ:86594401, DIČ:CZ86594401.
  Vzdělávacího programu se účastní a Osvědčení je vydáváno fyzickým osobám, které cenu programu mohou platit buď osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele - v tomto případě vyplňte v závazné přihlášce nutné údaje pro identifikaci platby a vystavení daňového dokladu.
 2. Cena za 4 denní seminář: 6.700,- + DPH

 3. Cena za 2 denní seminář: 3.000,- + DPH

Platbu poukažte na účet ČSSK, vedený u ČS a.s. Praha 2, č. účtu : 17054339/0800.