Okruhy a legislativa

K úspěšnému vykonání odborné zkoušky pro udělení Osvědčení o odborné způsobilosti je použadována znalost následujícího:

Přehled zásadních a obecně platných právních předpisů, ze kterých jsou především a proporcionálně stanovovány otázky do písemné části zkoušky (testu) odborné způsobilosti koordinátora:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 • Další závazné a platné právní předpisy a ČSN týkající se bezpečnosti práce na staveništi.

Ve znění předpisů souvisejících.


Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora podle § 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.:

 1. Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 2. Základní znalost právních a technických předpisů v oblasti výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora,
 3. Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
 4. Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 5. Znalost základních nástrojů komunikace.

Zkušební okruhy pro ústní část zkoušky odborné způsobilosti koordinátora:
Tématické okruhy k prověření znalostí dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

 • povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP
 • povinnosti zaměstnavatele na úseku předcházení ohrožení života a zdraví při práci a prevenci rizik
 • práva a povinnosti zaměstnance
 • účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 • práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • povinnosti stavebníka při přípravě a provádění staveb
 • povinnosti odborného vedení stavby při přípravě a provádění staveb
 • povinnosti koordinátora při přípravě a provádění staveb
 • rozsah a obsah projektové dokumentace stavby a plánu BOZP
 • náležitosti a způsob vedení stavebního deníku
 • určení koordinátora BOZP na staveništi
 • náležitosti oznámení o zahájení prací
 • zpracování plánu BOZP