Cíle a poslání své činnosti realizuje Česká společnost stavebních koordinátorů takto
  • 1. Usiluje o maximální využití duševního potenciálu svých odborníků, zastupuje a obhajuje morální a odborné zájmy svých členů.
  • 2. Shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje vědecké poznání a zkušenosti naší i zahraniční odborné praxe.
  • 3. Spolupracuje při tvorbě legislativních nástrojů, pro oblast bezpečnosti práce ve stavebnictví, pomáhá při přípravě kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti působnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
  • 4. Spolupracuje v činnosti při přechodu na normy evropské a mezinárodní.
  • 5. Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace, poskytuje odborné informace a vydává teoretické a praktické pomůcky.
  • 6. Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.
  • 7. S dalšími partnerskými stavovskými, podnikatelskými a odbornými organizacemi v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví.
  • 8. Podporuje společenské a kulturní styky mezi koordinátory, udržuje kontakty se stavovskými zahraničními organizacemi stejného zaměření. Poskytuje odbornou, expertizní a poradenskou pomoc orgánům státu a samosprávy a podnikatelské sféře.