O ČSSK


 

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (dále jen ČSSK) je občanské sdružení fyzických osob vysokoškolského, vyššího odborného a středoškolského vzdělání, zabývajících se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou.

ČSSK propaguje evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví a podporuje zvyšování vzdělanostní, praktické a efektivní činnosti pracovníků bezpečnosti práce ve stavebním průmyslu, zejména koordinátorů BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Prosazuje nové poznatky v konkrétní stavební praxi. ČSSK vyvíjí spolkovou, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní, poradenskou a konzultační činnost. ČSSK zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

 

Cíle a poslání své činnosti realizuje Česká společnost stavebních koordinátorů takto:

 • Usiluje o maximální využití duševního potenciálu svých odborníků, zastupuje a obhajuje morální a odborné zájmy svých členů.
 • Shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje vědecké poznání a zkušenosti naší i zahraniční odborné praxe.
 • Spolupracuje při tvorbě legislativních nástrojů, pro oblast bezpečnosti práce ve stavebnictví, pomáhá při přípravě kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti působnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 • Spolupracuje v činnosti při přechodu na normy evropské a mezinárodní.
 • Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace, poskytuje odborné informace a vydává teoretické a praktické pomůcky.
 • Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.
 • Spolupracuje s dalšími partnerskými stavovskými, podnikatelskými a odbornými organizacemi v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví.
 • Podporuje společenské a kulturní styky mezi koordinátory, udržuje kontakty se stavovskými zahraničními organizacemi stejného zaměření. Poskytuje odbornou, expertizní a poradenskou pomoc orgánům státu a samosprávy a podnikatelské sféře.

 

Formy odborné a profesní činnosti ČSSK:

 • účast na činnosti partnerských zahraničních organizací a na jejich akcích,
 • spolupráce při přípravě a schvalování významných prognóz, koncepcí a realizací stavebních děl,
 • vykonávání expertizní a jiné posudkové činnosti,
 • vydávání odborných a metodických publikací a informací,
 • vysílání svých členů do odborných komisí,
 • podpora studentů odborných škol,
 • prezentace ČSSK ve sdělovacích prostředcích.

  Výroční zpráva o činnosti ČSSK je dostupná ke stažení ZDE / Activity report for 2014 period is for download HERE

Napište nám

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
13.11.2017
18.12.2017